Jul 3, 2024

Motie aangenomen: Schoolpleinen Revolutie Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 3 juli 2024, hebben tijdens de behandeling van statenstuk 2024-14, Jaarstukken 2023, de volgende punten besproken en vastgesteld.

In Drenthe hebben 30 scholen deelgenomen aan de Schoolpleinen Revolutie Drenthe. Dit initiatief heeft als doel groene schoolpleinen te creëren, die dienen als educatieve en natuur-inclusieve ontmoetingsplaatsen voor kinderen. Deze groene schoolpleinen hebben op alle leeftijdscategorieën positieve effecten op de concentratie en leerprestaties van kinderen.

Een belangrijke belemmering voor scholen om een groen schoolplein te ontwikkelen, is vaak het ontbreken van een startbedrag. Dankzij de steun van de provincie, specifiek door middel van Motie 2021-39, zijn deze buitenlokalen gerealiseerd. De financiering hiervoor is ruimschoots verdubbeld met cofinanciering, wat resulteerde in een totaalbedrag van 1 miljoen euro. Daarnaast hebben 70 scholen interesse getoond in het ontwikkelen van een groen, sportief en creatief schoolplein. Drie Drentse organisaties, namelijk IVN, Sport Drenthe en KenC, hebben gezamenlijk expertise ontwikkeld om een vervolg te geven aan de Schoolpleinen van de toekomst.

Groene en gezonde schoolpleinen dragen bij aan belangrijke provinciale thema’s zoals gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en het vergroten van het draagvlak voor een natuur-inclusieve omgeving. De provincie Drenthe heeft dan ook de ambitie om het aantal scholen met groene en gezonde schoolpleinen te vergroten, zoals beschreven in het Coalitieakkoord. Een startbedrag kan hierbij van doorslaggevend belang zijn voor scholen om hun schoolplein te herontwikkelen tot een groene en natuur-inclusieve omgeving.

Daarom verzoeken de Provinciale Staten van Drenthe het college om samen met de drie Drentse organisaties een vervolg te geven aan de Schoolpleinen Revolutie Drenthe en de benodigde financiële middelen op te nemen in de begroting van 2025 ten behoeve van dit vervolg.

Namens de Gedeputeerden,

D66                             PvdA               CDA                PvdD               SP      

A Kleine Deters          J Puper           S Hilgenga      S Peeks          W Moinat                                                      

LijstPormes                 GL                   CU                  JA21               VOLT

S Pormes               E Bos           B vd Berg     H Omlo        M Kramer