Samen bouwen aan Drenthe!

Amendement is aangenomen!

In het coalitieakkoord is onze ambitie helder weergegeven: samen werken aan een levendig en sociaal Drenthe. De Sociale Agenda schetst de route voor de komende jaren. Het amendement over de positionering ambitie en doelstellingen fysieke en mentale gezondheid jongeren in de Sociale Agenda 2024-2029 is aangenomen. Vandaag op woensdag 10 juli 2024 heeft Harry Omlo zijn bijdrage uitgesproken over de Sociale Agenda. Zijn bijdrage is hieronder te lezen.

Voorzitter,

In deze tijd, en wellicht ook in de toekomst, is het cruciaal om in te zetten waar de nood het hoogst is. Momenteel is die nood hoog bij een deel van de jongeren. Hun mentale gezondheid verslechtert, de wachtlijsten worden langer, en de budgetten worden verlaagd. JA21, evenals meerdere partijen, heeft hier tijdens de behandeling in de commissie al op gewezen. Ook gemeenten maken zich zorgen, vooral met het zogenaamde ravijnjaar in het vooruitzicht. Nieuwe taken, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, zijn toegevoegd zonder dat er voldoende middelen vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld. Daarom is ondersteuning vanuit de sociale agenda essentieel, en wij verzoeken middels het mede indienen van een amendement om een krachtigere inzet. Daarnaast willen wij het college meegeven dat er digitale mogelijkheden zijn middels AI (Artificial Intellegence) om de wachttijden en wachtlijsten voor jongeren te verkorten. We vragen de  gedeputeerde dit bij de betreffende instanties onder de aandacht te brengen. 

We waren onder de indruk van de bijdrage van de Stichting Roze Leeuw tijdens hun inspraak. Ook dit geluid verdient het om gehoord en benoemd te worden. We waren enigszins teleurgesteld over de benadering van de gedeputeerde. Zou een Inclusiehoofdstuk niet: ‘’Alle buitengeslotene dienen te vatten?’’

We zagen een mooie alinea in de sociale agenda over het enthousiasmeren van jongeren voor vrijwilligerswerk, waar wij groot voorstander van zijn. Wellicht kunnen we als Provinciale Staten een voorbeeld stellen door bijvoorbeeld gezamenlijk aan te sluiten bij Nederland Doet of ons aan te melden voor het provinciaal bevrijdingsfestival volgend jaar. Ik zal niet een Schoenmakertje gaan doen, maar de oproep lijkt me duidelijk.

Voorzitter tot slot

We hebben onze zorgen gedeeld over de mogelijke aanpassingen en bezuinigingen als gevolg van de afnemende inkomsten van de provincie. Kerntaken moeten uitgevoerd worden, dus er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Bezuinigen op de Sociale Agenda lijkt ons echter niet wenselijk. Nu minder uitgeven en de agenda niet te groot opzetten lijkt ons verstandiger.