Bijdrage 2e cultuurnota JA21 Drenthe

Structureel 50.000,- voor Drentse film.

Lees hier onze bijdrage in de comissievergadering van 26 juni, uitgesproken door Chris Truong. Volgende week volgt de besluitvorming, we volgen het op de voet!

Voorzitter,

Hartelijk dank aan het College voor het opstellen van de Cultuurnota. Het is goed deze dan eindelijk voor ons te zien. Wellicht dat de Gedeputeerde Otter het zich nog herinnerd, maar in mijn maidenspeech had ik toen gevraagd voor het opzetten van een Filmfonds. De Gedeputeerde had aangegeven dit mee te nemen, en met vreugde zie ik dat er dan toch echt structureel 50.000 euro wordt vrijgemaakt voor Drentse film. Deze stap is natuurlijk goed om te zien, en nogmaals dank aan het College voor het meenemen van de input van de Commissie en Staten.

Desalniettemin toch het volgende hierover, voorzitter. De vorige cultuurnota had uitdrukkelijk gestipuleerd dat Drentse film kon rekenen op investeringen vanuit het budget voor Incidentele Projecten. Helaas mis ik een dergelijke stipulatie in de huidige cultuurnota. Dit is relevant, omdat de huidige Drentse filmproductie met betrekking tot Van Gogh alleen al 150.000 euro uit het incidentele budget heeft gekregen. 3x de voorgestelde fonds voor film in de huidige cultuurnota. Mijn eerste vraag aan de gedeputeerde: kunnen Drentse filmproducties nog steeds aanspraak maken op het budget voor incidentele projecten?

Dan nog een vraag over de komende BTW verhoging, voorzitter. Ik stelde destijds eenzelfde vraag aan Gedeputeerde Meeuwissen met betrekking tot de gevolgen van de BTW verhogingen voor recreatie en toerisme. Er werd benadrukt dat de veerkracht en ondernemerschap van Drentse ondernemers niet mag worden onderschat. Maar mijn vraag aan de gedeputeerde Otter: geldt dit ook voor de cultuurinstellingen? Ik las terug in de inspraaknota dat diverse instellingen schreven dat zij simpelweg te weinig financiële middelen krijgen vanuit de nieuwe cultuurnota met het oog op recente inflatie. Tel daar nu ook nog eens een BTW verhoging bij op. Ik kan mij heel goed voorstellen dat dit desastreus kan uitpakken voor diverse cultuurinstellingen. Hoe kijkt de Gedeputeerde hier naar? Kan dit wellicht toch betekenen dat het nog geschoven moet worden met budget en subsidie?

Dan nog twee vragen betreffende Assen. Wij kregen gisteren antwoorden op onze vragen met betrekking tot de Ijsbaan in Drenthe, maar we hebben er weinig chocola van kunnen maken. Zou de Gedeputeerde kunnen toelichten wat exact de huidige status is van het onderzoek naar de Drentse Ijsbaan? En vervolgens een vraag over het TT-museum. Wij begrijpen dat het College aangeeft dat een miljoen euro subsidie op dit moment niet mogelijk is, maar staat het College toch open voor het financieel ondersteunen van het museum onder andere voorwaarden? Bijvoorbeeld indien de Stichting achter het museum zelf met meer middelen komt?

Mijn laatste vraag, voorzitter, ziet op het geld voor cultuur vanuit het rijk. Het is welbekend dat provincie Drenthe nog altijd blijft achterlopen wat betreft cultuurgelden vanuit het Rijk per inwoner van onze provincie. Ook in vergelijking met andere provincies in het noorden. Dit blijft natuurlijk een punt van zorg, het College geeft zelf aan in beantwoording van diverse terechte opmerkingen in de inspraaknota dat er simpelweg onvoldoende budget is en dat scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Natuurlijk is dit zeer begrijpelijk, financiële discipline is essentieel. Desalniettemin leidt dit toch tot de vraag hoe het kan dat wij als provincie blijven achterlopen. Kan de Gedeputeerde hier opheldering over geven? En kan de Gedeputeerde hier ook iets aan doen? Wellicht door lobbyen? Of door met de figuurlijke vuist op tafel te slaan?